Expatriates – Διάταξη σε ισχύ από 1/1/2016

από | Ιαν 15, 2016 | Expatriates Ελβετία, Φορολογικά

Eισαγωγή 

Η τροποποίηση της διάταξης περί φορολογικά εκπιπτέες δαπάνες τέθηκε σε ισχύ από τις 1/1/2016. Η διάταξη αυτή ορίζει υπό ποιές προϋποθέσεις ένα άτομο θεωρείτε ως «Expatriate», καθώς και τις επιπλέον δαπάνες που μπορούν να δικαιολογηθούν. Ο στόχος της τροποποίησης ήταν η σαφές διευκρίνιση της ομάδας ατόμων των Expatriates, όπως και η καλύτερη αποδοχή των δαπανών. Παρακάτω, εξηγούμε συνοπτικά τις συνέπειες αυτών των τροποποιήσεων: 

Ορισμός «Expatriate» 

Ώς Expatriates πλέον ορίζονται τα διευθυντικά στελέχη και οι ειδικοί με συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, οι οποίοι αποσπάστηκαν από τον αλλοδαπό εργοδότη τους προσωρινά στην Ελβετία. Ώς προσωρινά θεωρείται ένα διάστημα έως πέντε χρόνια (σύμβαση ορισμένου χρόνου).  Έτσι, οι εκπιπτέες δαπάνες συνδεόνται με τη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού εργοδότη και, επομένως, δεν εμπίπτουν τα ατόμα με τοπικές συμβάσεις εργασίας στη διάταξη αυτή. 

Ωστόσο, εξαιρούνται από το ανώτερο στελέχη και ειδικοί που λαμβάνουν από μια εταιρεία του ίδιου ομίλου μια «νέα» σύμβαση εργασίας ελβετικού δικαίου, ωστόσο, πάλι ορισμένου χρόνου. Εν τούτους, πρέπει να είναι μια ενδοεταιρική μεταφορά και στη σύμβαση να συμπεριλαμβάνεται ρήτρα για επανένταξη στην αρχική εταιρεία της αλλοδαπής. 

Φορολογικά Εκπιπτέες Δαπάνες 

Η νέα διάταξη, ουσιαστικά, δεν αλλάζει πολλά περί των εκπιπτέων δαπανών, ωστόσο προσαρμόστηκε η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης: 

Δαπάνες στέγασης 

Η φορολογική έκπτωση για δαπάνες στέγασης που πραγματοπιούνται στην Ελβετία λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν η κατοικία στο εξωτερικό συνεχίζει να διατηρείται για τη προσωπική χρήση του φορολογούμενου.  Ως εκ τούτου, εάν ο φορολογούμενος εκμισθώσει (ή υπομισθώσει) την κατοικία του στην αλλοδαπή με αποτέλεσμα να μην είναι πια διαθέσιμη για τη προσωπική του χρήση δεν δικαιούται την έκπτωση των δαπανών αυτών. Διότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι επιβαρύνεται με δίπλα έξοδα στέγασης. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση εάν τα εισπραττόμενα ενοίκια στην αλλοδαπή δεν καλύπτουν τα έξοδα του ανάλογου ακινήτου. 

Το ύψος αυτών των δαπανών καθορίζονται από της φορολογικές αρχές του κάθε καντόνι. 

Δαπάνες μετακόμισης 

Επίσης, αναφορικά με τις δαπάνες μετακόμισης εκπίπτουν από τη φορολογία πλέον μόνο τα τα απαραίτητα έξοδα για τη μετακόμιση στην Ελβετία όπως, επίσης, και για την επιστροφή στο κράτος κατοικίας στην αλλοδαπή. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες αυτές πρέπει να συνδέονται άμεσα με αυτή τη μετακόμιση (π.χ. μεταφορά επίπλων). Έξοδα που προκύπτουν πριν τη μετακόμιση, π.χ. αναζήτηση κατοικίας στην Ελβετία, δεν εμπίπτουν στην παρούσα φορολογική έκτπωση. Ωστόσο, τα καντόνια εξακολουθούν να έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια κατά την εκτίμηση αυτών των δαπανών. 

Δαπάνες εκπαίδευσης των τέκνων 

Ως εκπιπτόμενες δαπάνες θεωρούνται πλέον μόνο δαπάνες για ιδιωτικά σχολεία των ανήλικων και ξενόγλωσον τέκνων. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχει δημόσιο σχολείο που προσφέρει μαθήματα στην μητρική γλώσσα του παιδιού και αφορά δαπάνες με τη στενή έννοια, δλδ. δεν συμπεριλαμβάνονται τα γεύματα, η μεταφορά και η φροντίδα πριν ή μετά το σχολείο. 

Κατ’αποκοπή έκπτωση – Δαπάνες μετακόμισης, μετακίνησεις και στέγασης 

Στη περίπτωση που ο φορολογούμενος εμπίπτει στη διάταξη περί αξίωσης φορολογικής έκπτωσης για δαπάνες στέγασης – βλέπε παραπάνω – μπορεί να προβάλλει αντί των μεμονωμένων δαπανών (μετακόμιση, μετακίνηση και στέγαση) μια κατ’αποκοπή έκπτωση των 1,500 ελβετικά φράγκα. Εάν τα πραγματικά έξοδα υπερβαίνουν αυτό το πόσο, ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της κάθε δαπάνης ξεχωριστά (μετακόμιση, μετακίνηση και στέγαση). 

Δεν επιτρέπεται η κατ’αποκοπή αφαίρεση για μεμονωμένα επαγγελματικά έξοδα και ταυτόχρονη αξίωση βάση των πραγματικών δαπανών, π.χ. έξοδα στέγασης. Τα έξοδα εκπαίδευσης τέκνων δεν συμπεριλαμβάνονται στη κατ’αποκοπή αφαίρεση. 

Expatriates με κατοικία στο εξωτερικό 

Άτομα τα οποία επιστρέφουν στη κατοικία τους στην αλλοδαπή (συνήθως, διαμένουν μόνο μεσοεβδομάδα για την εργασία τους στην Ελβετία) δεν μπορούν να αφαιρέσουν τις δαπάνες μετακόμισης ούτε της εκπαίδευσης. Ωστόσο, εκπίπτουν από τη φορολογία οι δαπάνες της μετακίνησης από τη κατοικία τους στην αλλοδαπή και την Ελβετία. 

Μεταβατική διάταξη 

Τα άτομα που έχουν οριστεί ως Expatriates πριν από τις 1/1/2016 κατά την έννοια της παλαιάς διάταξης διατηρούν άζτο το καθεστώς μέχρι τη λήξη της προσωρινής σύμβασης εργασίας τους. Όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά από τις 1/1/2016 εμπίπτουν στη νέα διάταξη. 

Που θα πρέπει να δοθεί προσοχή; 

Θα πρέπει να εξετάζεται ποιες δαπάνες καλύπτονται από τον εργοδότη και, επομένως, οι δαπάνες αυτές θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα και υπάγονται στη πρακράτηση φόρου (Quellensteuer) και όχι στην προαναφερόμενη διάταξη. 

Επίσης, να σημειωθεί ότι η νέα διάταξη εφαρμόζεται για τους μελλοντικούς αποσπασμένους εργαζόμενους και την αντίστοιχη σύνταξη των συμβάσεων. 

 

r&w consulting company

 

 

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα;

Καλέστε μας στο τηλ. +41 44 506 30 04 ή στείλτε μήνυμα.

Share This